Click here to edit title

                                       Renal Medullary Carcinoma- Rare But Not Invisible

Latest information

Seven years

Posted on February 9, 2019 at 3:55 PM

This photo popped up today under "memories" on the RMC Facebook page. To anyone faced with cancer, don't let unfamiliar voices discourage you and tell you that you will not make it. Herman was diagnosed seven years ago and he is living proof that there IS hope! Don't give up!

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

1 Comment

Reply ScottRax
2:43 PM on November 6, 2019 
Ð?еÑ?оÑ?Ñ?но, на обÑ?еÑ?колÑ?ном Ñ?обÑ?ание Ñ?Ñ?иÑ?елÑ? вÑ?Ñ?азил обеÑ?покоенноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ем, Ñ?Ñ?о Ñ? ваÑ?его Ñ?ебенка бÑ?ваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?дноÑ?Ñ?и Ñ? опÑ?еделеннÑ?ми Ñ?зÑ?ковÑ?ми или Ñ?еÑ?евÑ?ми навÑ?ками. Ð? возможно вÑ? лиÑ?но в Ñ?вое вÑ?емÑ? беÑ?едÑ?Ñ? Ñ? Ñ?ебÑ?нком подмеÑ?или неÑ?аÑ?нное Ñ?епелÑ?воÑ?Ñ?Ñ?? Ð?Ñ? оÑ?мÑ?Ñ?лили Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?о непÑ?авилÑ?но? Ð? еÑ?ли Ñ?ак, Ñ?Ñ?о нÑ?жно Ñ?делаÑ?Ñ?? Ð?Ñ?е Ñ?ебÑ?Ñ?а Ñ?азвиваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? по Ñ?азномÑ?, и длÑ? кого-Ñ?о Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?оÑ?маÑ?иÑ? оÑ? Ñ?леменÑ?аÑ?нÑ?Ñ? Ñ?лов к оÑ?лиÑ?но Ñ?Ñ?оÑ?мÑ?лиÑ?ованномÑ? и гÑ?аммаÑ?иÑ?еÑ?ки пÑ?авилÑ?номÑ? пÑ?едложениÑ? можеÑ? Ñ?йÑ?и неÑ?колÑ?ко леÑ?,а пÑ?оÑ?ие поÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?азÑ?( к 1 годÑ?) наÑ?инаÑ?Ñ? без Ñ?молка болÑ?аÑ?Ñ?. Ð?о к пÑ?Ñ?и годам Ñ?ебенок обÑ?зан(на) имеÑ?Ñ? навÑ?к не Ñ?олÑ?ко лиÑ?Ñ? говоÑ?иÑ?Ñ? пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?е пÑ?едложениÑ?, Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ие из 2-3 Ñ?лов, одновÑ?еменно поÑ?ледоваÑ?елÑ?но Ñ?овеÑ?Ñ?аÑ?Ñ? длиннÑ?е вÑ?Ñ?ажениÑ?. Ð?Ñ?Ñ?ледование Ñ?олÑ?ко Ñ?пеÑ?иалиÑ?Ñ?ом по Ñ?еÑ?и можеÑ? помоÑ?Ñ? Ñ?знаÑ?Ñ?, пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?еÑ? ли Ñ? Ñ?ебенка Ñ?Ñ?Ñ?дноÑ?Ñ?и в Ñ?еÑ?и. Ð?огопедиÑ?еÑ?каÑ? Ñ?еÑ?апиÑ? - Ñ?егоднÑ? Ñ?Ñ?о Ñ?еÑ?апиÑ? длÑ? болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?ва деÑ?ей Ñ? паÑ?ологиÑ?ми Ñ?еÑ?и и / или Ñ?зÑ?ка,или Ð?Ð?Р.
Ð?еÑ?Ñ?м возможно поÑ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? логопедиÑ?еÑ?каÑ? Ñ?еÑ?апиÑ? по Ñ?азнообÑ?азнÑ?м оÑ?нованиÑ?м, вам Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? поÑ?лаÑ?Ñ? ваÑ?его Ñ?ебÑ?нка к логопедÑ?, когда: " Ð?ам либо оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?м лÑ?дÑ?м Ñ?ложно понÑ?Ñ?Ñ? ваÑ?его Ñ?ебенка. " Ð?Ñ?е дÑ?маÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о ваÑ? Ñ?ебÑ?нок младÑ?е, нежели они, Ñ?ак как он плоÑ?о говоÑ?иÑ?. " Ð?алÑ?Ñ?а обзÑ?ваÑ?Ñ? из-за Ñ?ого моменÑ?а, как он говоÑ?иÑ?. " РебÑ?нок во вÑ?емÑ? Ñ?азговоÑ?а заикаиÑ?Ñ?Ñ?.
ЦÐ?Ð?ТР Ð?Ð?РРÐ?Ð?ЦÐ?Ð? Ð?Ð?Ð?Ð?РÐ?Ð?Ð? Ð?СÐ?Ð¥Ð?ЧÐ?СÐ?Ð?Ð?Ð? РÐ?Ð?Ð?Ð?ТÐ?Я пÑ?едназнаÑ?ен(а) длÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?о бÑ? ваÑ?емÑ? Ñ?ебенкÑ? Ñ?пÑ?авиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? лÑ?бой Ñ?еÑ?евой пÑ?облемой. СделайÑ?е звонок нам, запиÑ?иÑ?еÑ?Ñ? на пеÑ?вое занÑ?Ñ?ие, и мÑ? поможем ваÑ?емÑ? Ñ?ебенкÑ?.

пÑ?иÑ?олог в деÑ?Ñ?ком Ñ?адÑ?
google-site-verification: googlef5203537462f0462.html